Taika: Kasvukuvat / Growth

15.3.2013 (10 weeks / 5,8 kg)
Taika 10vk

29.3.2013 (12 weeks / 7,7 kg)
Taika 12vk

10.4.2013 (14 weeks / 8,8 kg)
Taika 14vk

3.5.2013 (4 months / 10,5 kg)
Taika 4kk

4.6.2013 (5 months / 12 kg)
Taika 5kk

3.7.2013 (6 months / 13 kg)
Taika 6kk

10.8.2013 (7 months / 14,5 kg ; ~44cm)
Taika 7kk

30.8.2013 (8 months / 15 kg)
Taika 8kk

9.11.2013 (10 months / 16,5 kg ; ~45-46cm)
Taika 10kk

25.1.2014 (12 months / 16,5 kg ; ~45-46cm)
taika_12kk

7.8.2014 (19 months / 16 kg ; ~46 cm)
Taika 19kk

18.1.2015 (2 years / 17 kg ; ~46 cm)

Taika 2v